Algemene Voorwaarden van GereedschapZeeland.nl


Artikel 1. Algemeen.
1. In deze voorwaarden wordt GereedschapZeeland.nl ofwel Karelse Koudekerke aangeduid als KK. KK is gevestigd aan de
Perduinsweg 9a, 4371 SC te Koudekerke.
2. Op alle aanbiedingen van KK zijn de volgende levering- en betalingsvoorwaarden van
toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website
van KK. Wanneer u dit wenst is een schriftelijke versie van de voorwaarden aan te vragen en
wordt deze naar u opgestuurd.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kan KK aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek
van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende
voorwaarden zullen dan deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht
of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van KK.


Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst.
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van KK op de Website
of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke of
email orderbevestiging of betalingsbevestiging.
2. KK heeft het recht om zonder enige opgaaf van reden de bestelling of opdracht niet te
accepteren.


Artikel 3. Offertes.
1. De prijsvermeldingen van KK zijn GEEN offerte.
2. Alle offerten hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders overeengekomen.
3. Offerten zijn vrijblijvend, hiermee wordt dus geen overeenkomst gesloten. Tenzij anders is
overeengekomen en vermeld staat in de offerte.


Artikel 4. Aanbiedingen.
1. Alle op de website van KK vermelde aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en
deze op de site vermeld staan.
2. KK behoudt zich het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5. Prijzen.
1. Alle prijzen van KK zijn zoals vermeld en inclusief BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van KK.
Onder voorbehoud van type- en drukfouten. KK heeft het recht om voor levering van het
product de koper te informeren, als dit het geval is.
3. De producten van KK worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de
bestelling. De diensten welke door KK verleend worden zijn tegen de prijs zoals is
overeengekomen tussen KK en koper of op basis van nacalculatie.


Artikel 6. Afbeeldingen.
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, enz.
opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering. Deze kunnen geen aanleiding
geven tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding van de overeenkomst zijn.


Artikel 7. Betaling.
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen is. De betaling vindt plaats via overboeking voorafgaand de levering
op onze bankrekening. Levering op rekening is slechts mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk
tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. Hiervan dient wel een schriftelijke
bevestiging aanwezig te zijn.
2. Voor het geval dat KK een factuur zendt, dient de betaling binnen veertien dagen na
factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit zal dan echter ook
vermeld staan op de verzonden factuur.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente aan KK verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand
bovenop de wettelijke rente, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand gerekend
wordt.
4. KK is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.
Wanneer KK hiertoe is overgegaan is KK gerechtigd om bij de koper de gemaakte
incassokosten in rekening te brengen.
5. In behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot
betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 8. Verzending.
1. De producten worden vervoerd voor risico van KK. Zodra koper getekend heeft voor goede
ontvangst van het geleverde product, draagt koper het risico voor het product.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken
daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen.
3. Wanneer koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald bij
de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft KK het recht u een factuur te sturen van
de door KK gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten,
administratiekosten alsmede de waardevermindering van het bestelde product. Deze kosten
bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van €20,=.


Artikel 9. Levering.
1. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen, mits op voorraad, binnen 3 werkdagen
verzonden worden. Zijn de artikelen niet op voorraad zal dit uitdrukkelijk vermeld staan op de
productpagina van het betreffende artikel. Mocht de levertijd de 10 dagen overschrijden dan
krijgt de koper hierover bericht met een opgaaf van reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis
en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een levertermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enig andere actie tegen KK.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Als consument heeft u binnen de Europese en Nederlandse wetgeving recht op een zogenoemde
afkoelingsperiode (herroepingsrecht) wanneer u een product via een webshop aankoopt. Binnen deze
periode heeft u de mogelijkheid om het product kort te testen, zoals u in een fysieke winkel zou kunnen
doen bij een aankoop. Mocht het product u dan niet bevallen, dan heeft u 14 dagen de tijd de bestelling
alsnog te annuleren. Dit doet u door het retourformulier in te vullen. Het herroepingsrecht is er om
consumenten te beschermen voor miskopen, natuurlijk moet er wel aan enkele voorwaarden worden
voldaan om aanspraak te kunnen maken op het herroepingsrecht. Het product dient aan ons te worden
geretourneerd, meld deze voor een goede afhandeling aan via het retourformulier.


Artikel 11. Garantie.
1. KK staat in voor de kwaliteit van de door zijn naar beste weten en kunnen verleende diensten,
als ook voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten,
met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepaling
vermeld.
2. KK hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde
producten.

1. Op verbruiksproducten geeft KK geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is
toegezegd.
2. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
b. Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten
aanbrengen waaronder ook vallen, reparaties die niet door of namens KK zijn verricht.
c. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde
netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere
van buiten komende onheilen.
d. Indien het product niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze is onderhouden.
e. Indien het product wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires.
f. Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.
1. De eigendom van geleverde producten door KK wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de
volledige koopsom is voldaan.


Artikel 13. Handelsmerk.
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens,
die op de door KK afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd,
beschadigd of gewijzigd worden.


Artikel 14. Aansprakelijkheidsbeperking.
1. KK aanvaard geen enkel verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of
derde welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2. KK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is
ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd
gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 

Artikel 15. Overmacht.
1. Indien KK door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
4. KK zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 16. Ontbinding.
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens KK niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt
verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van
hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel
daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van
overlijden, onder curatele stelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de
leiding over zijn bedrijf verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die
KK te zijne laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige
ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft KK het recht zonder ingebrekestelling, haarzijds de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel gedeeltelijk te
ontbinden.
3. KK is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de
geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden( ), zal hij ten allen tijde dit eerst
schriftelijk aan KK dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar
verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn
verplichtingen.

1. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan
maken van reeds door KK verrichte prestaties en heeft KK onverkort recht op betaling voor de
reeds door haar verrichte prestaties.
2. De wettelijke bedenktijd voor kopen op afstand bedraagt zeven dagen.